جمعه،10 تير 1401 English

معاونت توسعه مديريت و منابع انساني

Lorestan
University of Medical Sciences


   
  • عملكرد سال 1388

    ايجاد شناسنامه آموزشي بر اساس فرمت اعلام شده از طرف سازمان مديريت وبرنامه ريزي سابق ومعاونت راهبرد رياست جمهوري براي كليه كاركنان رسمي وپيماني شامل (كاركنان،كارشناسان ،مديران وپزشكان و....).
   ثبت دوره هاي آموزشي كه كاركنان از سال 1379 طي كرده اند تا پايان روز 29/12/88.
   معرفي مسئول  واحد آموزش وتوانمند سازي براي واحدهاي تحت پوشش دانشگاه.
   تعريف ومعرفي مسئول گروه آموزشي براي   رشته هاي شغلي مختلف شاغل در دانشگاه .
    چاپ وانتشار سه عنوان كتاب با عنوانهاي (ضوابط اجرايي  نظام آموزش وتوانمند سازي منابع انساني ،ارزيابي عملكرد ،بودجه ريزي عملياتي).
    برگزاري 437 دوره آموزشي براساس پستهاي سازماني  مربوطه.
    برگزاري بيش از  300000نفر ساعت آموزش براي كاركنان رسمي وپيماني دانشگاه.
   مشخص نمودن فضاي فيزيكي  براي آموزش واحدهاي مختلف وتجهيزواحد آموزش شبكه هاي سپيد دشت ،كوهدشت ،دورود ، نورآباد به دستگاه ويدئو پروژكتور و تجهيز سالن آموزش سپيد دشت و كوهدشت از نظر فضاي آموزشي و صندلي. 
    برگزاري  10 دوره مديريتي (جمعاً78 ساعت) براي مديران رده هاي مختلف دانشگاه با همكاري دفتر آموزش و پژوهشي استانداري.
    برگزاري 6 دوره آموزش عمومي(82 ساعت) در غالب دوره هاي مختلف اجتماعي و توانمنديهاي عمومي.

   برگزاري 431 دوره تخصصي(320000 ساعت) براي كليه كاركنان رسمي و پيماني بر اساس پست سازماني افراد.

   برگزاري كلاس توجيهي بدو خدمت براي 520 نفر از كاركنان رسمي وپيماني با همكاري دفتر آموزش وپژوهش استانداري.

    معرفي 17 نفر از روساي بيمارستانها به دانشگاه صنعتي شريف جهت شركت در دوره مديريت مواد جامد و زائد بيمارستاني .


دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان

لرستان

تعداد بازدید: 26676262 آخرین به روزرسانی: 10 تير 1401

 مقالات articles  2018  2017  2016  2015  2014 

سئوالات متداول
بيانيه حريم خصوصي
 بيانيه توافق سطح خدمات
راهبرد مشاركت دستگاه
IT
eprints

.

Page created in 0.57500100135803 seconds.
memoryUsage : 5832Kb