جمعه،10 تير 1401 English

معاونت توسعه مديريت و منابع انساني

Lorestan
University of Medical Sciences


   
  • عملكرد سال 1389

   اموال  :
   1- اجراي انبار گرداني سال  مالي منتهي  به 29 اسفند سال 89 بر اساس استانداردها در كليه انبارهاي موجود در سطح استان ( تعداد 158  انبار ، 11998 نوع / قلم موجودي ، با ارزش  موجودي كالا بالغ بر 176 ميليارد ريال )
   2- صورت برداري  اموال موجود دركليه واحدهاي دانشگاه و ثبت  اطلاعات اموال در نرم افزار مديريت يكپارچه دانشگاه  MIS)  (  
   3- ثبت اموال منقول واحدها در سيستم حسابداري تعهدي در 6 ماهه دوم سال 89
   4- پيگيري  جمع آوري و فروش تعداد 496 قلم ( به تعداد 156757 واحد ) كالاي مصرفي بدون گردش واحدهاي مختلف  با توجه به مجوز هيات امناء دانشگاه
   5- جمع آوري اموال اسقاطي در سطح واحدها
   6- پايش مستمر و دوره اي از كليه انبارهاي تحت پوشش دانشگاه (با آموزش  انبارداران و بررسي اسناد و مدارك )
   7- پيگيري رفع مغايرت آمار اموال تعدادي از واحدها

    اداره دريافت و پرداخت : 
   8-پرداخت حقوق ماهانه كاركنان رسمي و پيماني   و قراردادي حوزه رياست ، معاونت توسعه ، معاونت درمان ،   معاونت  غذا و دارو ، مركز فوريت هاي پزشكي  به تعداد 12 مورد
   9-پرداخت حقوق  نيروهاي  قانون كار ، طرحي ، پيام آوران بهداشت حوزه رياست ، معاونت توسعه ، معاونت درمان ،  معاونت  غذا و دارو ، مركز فوريت هاي پزشكي  به تعداد 12 مورد
   10- پرداخت محروميت مطب پزشكان 12 ماهه  در قالب 9 پرداخت
   11- پرداخت حق فني  12 ماهه  در قالب 8 پرداخت
   12- پرداخت حق مديريت  12 ماهه در قالب 11 مورد
   13-پرداخت هديه روز زن و هديه روز مرد در قالب 2 پرداخت
   14-پرداخت هديه روز كارمند  در قالب يك پرداخت
   15- پرداخت اضافه كار كاركنان  در قالب 6 مورد
   16-پرداخت ماموريت كاركنان در قالب 4 پرداخت
   17-پرداخت عيدي  عيد فطر در قالب يك پرداخت
   18- پرداخت بن يك ساله در قالب يك پرداخت
   19-  پرداخت حق مسكن سالانه در قالب يك پرداخت
   20- پرداخت كمك رفاهي دهه فجر  در قالب يك پرداخت
   21- پرداخت كارانه در قالب 9 پرداخت
   22-رداخت ديون پرسنلي مربوط به تفاوت احكام سال 87 و 88 در قالب 4 پرداخت
   23-ارسال حق بيمه 12  ماهه  حقوق كاركنان به سازمان تامين اجتماعي
   24-ارسال 12 ماهه بيمه اضافه كاركنان به سازمان تامين اجتماعي
   25-  پرداخت  كليه تك سندهاي حقوقي
   26-تهيه  ليست وام ها و كسورات به صورت ماهانه به تعداد 12 مورد و ارسال به بانك ها و صندوق هاي و فروشگاههاي مربوطه
   27-  پرداخت حقوق ماهانه بازنشستگان و موظفين به تعداد 2500 نفر
   28- پرداخت معوقه هاي بازنشستگان علوم پزشكي در خرداد89
   29-پرداخت پاداش بازنشستگان پايان خدمت به 207 نفر بازنشسته در سال 89
   30- پرداخت بن 12 ماهه بازنشستگان به مبلغ 800هزار ريال براي هر نفر
   31- پرداخت كليه كسورات ، ارسال مغايرت ها و تسويه حساب با سازمان بازنشستگي كل كشور در پايان سال 89
   32- پرداخت 3 نوبت پاداش قبل از سال 87 موظفين دانشگاه در سال 89
   33-  همكاري در پرداخت وام هاي 10، 30 و 70 ميليون ريالي به بازنشستگان دانشگاه
   34- ارسال ماهانه دريافت ها و پرداخت ها به سازمان بازنشستگي در سال 89
   35- كنترل ، رفع اشكال  و جامع بندي و تهيه ديسكت حقوق كاركنان رسمي و پيماني  و قراردادي تعداد واحدهاي پرداخت كننده حقوق در سطح دانشگاه به تعداد 19 واحد براي تعداد حدود 5700 نفر شاغل به همراه اظهار نامه بيمه و ليستهاي حقوقي خزانه به صورت ماهانه به تعداد 12 مورد
   36- پي گيري درخواست وجه حقوق كليه پرسنل استان در قالب تبصره و ساير از خزانه معين استان به صورت ماهانه
   37- جابجايي چك هاي حقوق از خزانه به بانك ملي مركزي و از آن به بانك ملت مركزي و بعد از آن،  از بانك ملت مركزي حواله به بانك هايي كه 19 واحد دانشگاه در آنها حساب دارند
   38-  جابجايي چك هاي بين بانكي حساب 4004 سپرده به بانك ملي شعبه غدير
   39- جابجايي چك هاي بين بانكي از ملت مركزي به حساب 6006696 رفاه شعبه امت
   40- پيگيري واريز كسورات و وام هاي بازنشستگان به حساب ها بانك ها و صندوق هاي مربوطه
   41- جابجايي تمديد ضمانت نامه هاي بانكي پيمانكاران طرف قرارداد دانشگاه به بانك هاي مربوطه
   42- پيگيري واريز چك هاي دادگستري و ثبت اسناد در مورد جرايم كاركنان و اجراي احكام و آراء مراجع قضايي
   43- صدور چك هاي مختلف اعم از جاري ، اختصاصي ، رديف و... به تعدادحداقل 2751 چك
   44- پيگيري اظهار نامه بيمه خدمات درماني و اخذ تسويه حساب از آن سازمان
   45- پرداخت  بازخريد مرخصي بازنشستگان به تعداد 207 نفر
   46- پرداخت كمك هزينه ازدواج  براي بازنشستگان 152 مورد و براي شاغلين 12 مورد
   47- پرداخت كمك هزينه فوت  براي بازنشستگان 26 مورد و براي شاغيلن يك مورد
   48- پرداخت كمك هزينه مهد كودك براي 39 نفر
   49- پرداخت اسناد مربوط به قراردادهاي حجمي براي 15 نفر
   50- پرداخت اسناد پاداش پايان خدمت بازنشستگان  و.. به تعداد 207نفر
   51-پرداخت اسناد عمراني (به جزء سپرده ها ) از جمله علي الحساب و پيش پرداخت هاي سنواتي و جاري، بيمه آتش سوزي  و.. به تعداد 105 سند
   52-پرداخت اسناد تنخواه گردان شبكه ها و بيمارستانها و معاونت ها وساير واحدهاي تابعه اعم از تنخواه جاري، تنخواه اختصاصي ، تنخواه عمراني ، تنخواه بيمه روستايي ، تنخواه ساير منابع، تنخواه سنواتي و.. به تعداد 960 سند
   53- پرداخت اسناد پرداخت بيمه عمر به بازماندگان كارمندان و بازنشستگان فوت شده به تعداد 20 نفر
   54- پرداخت سنوات كاركنان قراردادي تبصره 3 ماده 2 از سال 1385 لغايت سال 1389
   55- ارسال ليست كسورات و  وام ها به بانك ها و فروشگاههاي مربوطه  و...

    اداره رسيدگي :
   56- رسيدگي و كنترل  اسناد صورت وضعيت پيمانكاران ،  نظام نوين اداره بيمارستانها ( پزشكان و كاركنان) ،  تنخواه ها ،سپرده ها ، عمراني ، حقوق ، اضافه كار ، ماموريت ، و.. به تعداد بالغ بر  2900 سند  و به مبلغ بالغ بر 1500 ميليارد ريال
   57-ارجاع اسناد براي واخواهي و رفع اشكال به واحدها
   58-كنترل قراردادها
   59- استعلام از ادارات و سازمانهاي خدمات درماني ، تامين اجتماعي ، امور مالياتي ، اداره كار ، سازمان بازنشستگي و...  حسب نياز
   60- ثبت اسناد در اداره رسيدگي
   61- پايش و نظارت بر واحدهاي تابعه دانشگاه

    اداره اعتبارات :
   62- بررسي  ثبت تفاهم نامه هاي دانشگاه با   واحدهاي تابعه در خصوص اعتبارات جاري ، اختصاصي و رديف ها
   63-بررسي ثبت اصلاحيه هاي تفاهم نامه  ها با واحدهاي تابعه 
   64-ثبت هزينه هاي مختلف پس از تامين اعتبار بر حسب ريزكد
   65- ثبت بيش از 2900 سند جاري و اختصاصي  و رديف و تملك دارايي
   66- كنترل تخصيص  واحدها و اصلاحيه هاي آنها با واحدهاي تابعه
   67-كنترل هزينه هاي ثبت شده با واحدهاي تابعه
   68- كنترل هزينه هاي ثبت شده با دفتر داري
   69- تامين اعتبار  تنخواه ماهانه  واحدها و اعتبارات تملك دارايي در قالب 15 طرح و 70 پروژه
   70- ايجاد بيش از يك هزار رديف و كد تفصيلي در حسابداري تعهدي جهت برنامه هاي مختلف اعتبارات جاري، اختصاصي ، تملك ، ساير منابع
   71- معرفي شركتهاي طرف قرارداد جهت اخذ ضمانت نامه بانكي ، ثبت و تمديد ضمانت هاي بانكي ، آزادسازي ضمانت ها طبق مقررات
   72- تسويه حساب با كليه  واحدها
   73- پايش و نظارت از واحدها و آموزش و ارائه راهنمايي هاي لازم

    درآمد :
    78- برگزاري جلسات كميته بهينه سازي درآمد دانشگاه با حضور كارشناسان سازمانهاي بيمه گر 
   79-شركت در جلسات شوراي علمي تخصصي و تعاملات لازم با مديران سازمانهاي بيمه گر
   80- پيگيري تكميل  فرم هاي بانك اطلاعاتي درآمد در قالب EXCEL
   81- پيگيري تكميل  بانك اطلاعاتي درآمد در قالب نرم افزارفرابر
   82- پيگيري تكميل بانك اطلاعاتي درآمد در قالب نرم افزار جامع درآمد
   83- نظارت بر اجراي  فرآيندهاي درآمدي از جمله تحويل صورتحسابها به سازمانهاي بيمه گر و تحويل كسورات و نيز پرداخت ها
   84-جمع آوري اطلاعات صندوق داران
   85- اخذ كسورات به صورت ماهانه از سازمانهاي بيمه گر  و تحويل به واحدها ي تابعه دانشگاه
   86- پيگيري درآمدهاي متفرقه از جمله اجاره داروخانه ها و..
   87- تفكيك  درآمدهاي درماني ، دارويي و بهداشتي دانشگاه بر حسب واحد و ارائه به بودجه براي صدور تخصيص هاي ماهانه
   88-تهيه گزارشات از وضعيت درآمدي و مطالبات از سازمانهاي بيمه گر و ارسال ماهانه به وزارت متبوع
   89- برگزاري جلسات هماهنگي درآمدي براي مسئولين درآمد واحدها در سطح استان به تعداد 5 مورد
   90- پيگيري چاپ تعرفه  و توزيع بين واحدها
   91- جمع آوري اطلاعات درآمدي واحدي و تجزيه و تحليل و پيگيري آنها
   92- كاهش كسورات بيمه اي دانشگاه از 2.8% در سال 88 به 2.3% در سال 89 توسط سازمانهاي بيمه گر و با مداخلات انجام شده از 1.8% در سال 88 به 1.1 % در سال 89
   93 – افزايش درآمدهاي وصولي دانشگاه از 394 ميليارد ريال  در سال 88 به حدود 580 ميليارد ريال  ( درآمد واقعي دانشگاه در سال89 به ميزان 610 ميليارد ريال ) با رشد قابل توجه كه مورد تقدير هيات امناء دانشگاه قرار گرفت
   94- پيگيري وصول مابه التفاوت ناشي از افزايش نرخ تعرفه ها در 4ماهه اول سال از سازمانهاي بيمه گر
   95- پيگيري ثبت وضعيت صورتحسابها در دفاتر مخصوص قبل و بعد از بررسي ناظر مقيم در بيمارستان در راستاي تامين نظر حسابرسان مستقل و افزايش كنترل هاي داخلي
   96- تهيه و ارائه جزوه آموزش نرم افزار جامع درآمدي براي واحدهاي تابعه
   97-محاسبه خسارت تاخيروصول مطالبات از سازمانهاي بيمه گرو اعلام به آن سازمانها به صورت ماهانه
   98- پيگيري تهيه كتابچه هاي تعرفه هاي مصوب خدمات درماني تشخيصي  و توزيع بين واحدهاي تابعه دانشگاه
   99- تشكيل كميته كارشناسي جهت بررسي كسورات بيمه اي واحدهاي تابعه دانشگاه

    ساير موارد :
   100- مستقل نمودن 2 شبكه از نظر مالي
   101- اجراي حسابداري تعهدي در كليه واحدهاي تابعه با اقداماتي  از جمله :
   * تشكيل كميته ستادي و اجرايي حسابداري تعهدي
   * اعزام كارشناسان جهت اخذ آموزش هاي لازم از وزارت متبوع
   * جمع آوري اطلاعات پرسنلي از قبيل احكام پرسنلي ، سوابق كاركنان و وضعيت  ذخيره مرخصي آنها و محاسبه مبالغ  بابت سنوات خدمت كاركنان و مرخصي استفاده نشده كاركنان براي درج در سند افتتاحيه
   *  جمع آوري اطلاعات مربوط به انشعابات
   * جمع آوري اطلاعات مربوط به قيمت كارشناسي زمين ها ، ساختمان ها ، وسايط نقليه ، تجهيزات غير مصرفي جهت درج در سند افتتاحيه
   * پيگيري اخذ اطلاعات مربوط به ارزش ريالي اموال و موجودي ها براي درج در سند افتتاحيه
   * فعال سازي سايت حسابداري تعهدي دانشگاه در شهريور  مجهز به سخت افزار و نرم افزار هاي لازم براي اموزش كاركنان
   * آموزش كاركنان مالي واحدها ( از هر واحد يك نفر نماينده ) جهت آشنايي با نرم افزار نوين مالي
   * آموزش عملي كاركنان مالي واحدهاي تابعه دانشگاه با ثبت اسناد مالي سال 89 به ميزان ... نفر ساعت
   102- همكاري با واحد آموزش و توانمند سازي دانشگاه جهت آموزش حدود 100 نفر از پرسنل مالي كليه واحدهاي دانشگاه در قالب دو گروه و هر كدام به ميزان 60 ساعت
   103-اعزام كاركنان و كارشناسانت مالي براي شركت در كارگاههاي نظام نوين مالي در اصفهان در چندين مرحله
   104-پيگيري و ساماندهي بايگاني اسناد مالي
   105-در راستاي تسريع در دسترسي به سوابق پرداخت بيمه بازنشستگي ،  پيگيري اسكن ليستهاي حقوقي كاركنان و ساير مدارك مربوطه  از طريق نرم افزار مربوطه

    
    دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان

لرستان

تعداد بازدید: 26676235 آخرین به روزرسانی: 10 تير 1401

 مقالات articles  2018  2017  2016  2015  2014 

سئوالات متداول
بيانيه حريم خصوصي
 بيانيه توافق سطح خدمات
راهبرد مشاركت دستگاه
IT
eprints

.

Page created in 0.60263109207153 seconds.
memoryUsage : 6023Kb