جمعه،10 تير 1401 English

معاونت توسعه مديريت و منابع انساني

Lorestan
University of Medical Sciences


   
  • عملكرد سال 1388

   الف –اموال  :
   1-   صورت برداري  اموال موجود دركليه واحدهاي دانشگاه و ثبت  اطلاعات اموال در نرم افزار مديريت يكپارچه دانشگاه  MIS)  (  براي نخستين بار
   2-   پيگيري   فروش تعداد 72 دستگاه خورو خارج از رده دانشگاه  با مجوز هيات امناء دانشگاه
   (لازم به ذكر است از اين تعداد 59 دستگاه ، فاقد سند مالكيت بوده كه پس از 8 ماه پيگيري از طريق راهنمايي و رانندگي استان ، دادگستري، اداره آگاهي و امور اقتصاد و دارايي استان ، موفق به  اخذ مجوزهاي لازم  گرديديم )
   3-پيگيري فروش حدود 1500 قلم تجهيزات اداري و پزشكي اسقاطي و آهن آلات ضايعاتي به وزت تقريبي 130 تن به ارزش .......... ريال با مجوز هيات  امناء دانشگاه
   4- پايش مستمر و دوره اي از كليه انبارهاي تحت پوشش دانشگاه (با آموزش  انبارداران و بررسي اسناد و مدارك )
   5- انبار گرداني سال  مالي منتهي  به 29 اسفند سال 88 بر اساس استانداردها در كليه انبارهاي موجود در سطح استان

    ب- اداره دريافت و پرداخت :
         6- پرداخت حقوق ماهانه كاركنان رسمي و پيماني  حوزه رياست ، معاونت توسعه ، معاونت درمان ،
               معاونت  غذا و دارو ، مركز فوريت هاي پزشكي  به تعداد 12 مورد
   7- پرداخت حقوق  نيروهاي قراردادي ، قانون كار ، طرحي حوزه رياست ، معاونت توسعه ، معاونت درمان
           ،  معاونت  غذا و دارو ، مركز فوريت هاي پزشكي  به تعداد 12 مورد
   8- پرداخت محروميت مطب پزشكان 12 ماهه  در قالب 9 پرداخت
   9- پرداخت حق فني  12 ماهه  در قالب 5 پرداخت
   10- پرداخت حق مديريت  12 ماهه در قالب 11 مورد
   11- پرداخت هديه روز زن و هديه روز مرد در قالب 2 پرداخت
   12- پرداخت هديه روز كارمند  در قالب يك پرداخت
   13- پرداخت اضافه كار كاركنان  در قالب 6 مورد
   14- پرداخت ماموريت كاركنان در قالب 4 پرداخت
   15-پرداخت عيدي  غدير خم و و قربان در قالب يك پرداخت
   16- پرداخت بن يك ساله در قالب يك پرداخت
   17-  پرداخت حق مسكن سالانه در قالب يك پرداخت
   18- پرداخت كمك رفاهي دهه فجر  در قالب يك پرداخت
   19- پرداخت كارانه در قالب 9 پرداخت
   20-پرداخت ديون پرسنلي مربوط به تفاوت احكام سال 87 و 88 در قالب 4 پرداخت
   21-ارسال حق بيمه 12  ماهه  حقوق كاركنان به سازمان تامين اجتماعي
   22-ارسال 12 ماهه بيمه اضافه كاركنان به سازمان تامين اجتماعي
   23-  پرداخت  كليه تك سندهاي حقوقي
   24- تهيه  ليست وام ها و كسورات به صورت ماهانه به تعداد 12 مورد و ارسال به بانك ها و صندوق هاي مربوطه
   25- همكاري با شركت فرجام فراپرداز و مديريت آمار و فناوري دانشگاه براي راه اندازي سيستم MIS  دانشگاه
   26- انجام حقوق و دستمزد به صورت موازي با نرم افزار سياق اراك و فرجام فراپرداز در سه ماهه اول سال 88
   27- پرداخت حقوق ماهانه بازنشستگان و موظفين به تعداد 2100 نفر
   28- پرداخت معوقه هاي بازنشستگان علوم پزشكي در ارديبهشت 88
   29- پرداخت كمك هزينه دهه فجر به بازنشستگان
   30- پرداخت پاداش بازنشستگان پايان خدمت به 267 نفر بازنشسته در سال 88
   31- پرداخت بن 12 ماهه بازنشستگان به مبلغ 800هزار ريال براي هر نفر
   32- پرداخت كليه كسورات و تسويه حساب با سازمان بازنشستگي كل كشور در پايان سال 88
   33- ارسال ماهانه دريافت ها و پرداخت ها به سازمان بازنشستگي در سال 88
   34- كنترل ، رفع اشكال  و جمع بندي و تهيه ديسكت حقوق كاركنان رسمي و پيماني 19 واحد دانشگاه به تعداد حدود 4500 نفر شاغل به همراه اظهار نامه بيمه و ليستهاي حقوقي خزانه به صورت ماهانه به تعداد 12 مورد
   35- پي گيري درخواست وجه حقوق كليه پرسنل استان در قالب تبصره و ساير از خزانه معين استان به صورت ماهانه
   36- جابجايي چك هاي حقوق از خزانه به بانك ملي مركزي و از آن به بانك ملت مركزي و بعد از آن،  از بانك ملت مركزي حواله به بانك هايي كه 19 واحد دانشگاه در آنها حساب دارند
   37-  جابجايي چك هاي بين بانكي حساب 4004 سپرده به بانك ملي شعبه غدير
   38- جابجايي چك هاي بين بانكي از ملت مركزي به حساب 6006696 رفاه شعبه امت
   39- پيگيري واريز كسورات و وام هاي بازنشستگان به حساب ها بانك ها و صندوق هاي مربوطه
   40- جابجايي تمديد ضمانت نامه هاي بانكي پيمانكاران طرف قرارداد دانشگاه به بانك هاي مربوطه
   41- پيگيري واريز چك هاي دادگستري و ثبت اسناد در مورد جرايم كاركنان و اجراي احكام و آراء مراجع قضايي
   42- صدور چك هاي مختلف اعم از جاري ، اختصاصي ، رديف و... به تعدادحداقل 4341 چك
   43- پيگيري اظهار نامه بيمه خدمات درماني و اخذ تسويه حساب از آن سازمان
   44- پرداخت  بازخريد مرخصي بازنشستگان قبل از سال 88 به تعداد 28 نفر
   45- پرداخت كمك هزينه ازدواج  براي بازنشستگان 152 مورد و براي شاغلين 12 مورد
   46- پرداخت كمك هزينه فوت  براي بازنشستگان 26 مورد و براي شاغيلن يك مورد
   47- پرداخت كمك هزينه مهد كودك براي 39 نفر
   48- پرداخت اسناد مربوط به قراردادهاي حجمي براي 15 نفر
   49- پرداخت اسناد پاداش پايان خدمت بازنشستگان  و.. به تعداد 389 نفر
   50-پرداخت اسناد عمراني (به جزء سپرده ها ) از جمله علي الحساب و پيش پرداخت هاي سنواتي و جاري، بيمه آتش سوزي  و.. به تعداد 105 سند
   51-پرداخت اسناد تنخواه گردان شبكه ها و بيمارستانها و معاونت ها وساير واحدهاي تابعه اعم از تنخواه جاري، تنخواه اختصاصي ، تنخواه عمراني ، تنخواه بيمه روستايي ، تنخواه ساير منابع، تنخواه سنواتي و.. به تعداد 960 سند
   52- پرداخت اسناد پرداخت بيمه عمر به بازماندگان كارمندان و بازنشستگان فوت شده به تعداد 20 نفر


   پ- اداره رسيدگي :
   53- رسيدگي و كنترل  اسناد صورت وضعيت پيمانكاران ،  نظام نوين اداره بيمارستانها ( پزشكان و كاركنان) ،  تنخواه ها ،سپرده ها ، عمراني ، حقوق ، اضافه كار ، ماموريت ، و.. به تعداد حدود 5400 سند  و به مبلغ بالغ بر 1300 ميليارد ريال
   54- ارجاع اسناد براي واخواهي و رفع اشكال به واحدها
   55-كنترل قراردادها
   56- استعلام از ادارات و سازمانهاي خدمات درماني ، تامين اجتماعي ، امور مالياتي ، اداره كار ، سازمان بازنشستگي و...  حسب نياز
   57- ثبت اسناد در اداره رسيدگي
   58- پايش و نظارت بر واحدهاي تابعه دانشگاه

   ت- اداره اعتبارات :
   59- ثبت ماهانه تخصيص هاي جاري ، اختصاصي و رديف ها
   60- ثبت تخصيص هاي اصلاحي جاري ، اختصاصي و رديف ها
   61- ثبت هزينه هاي مختلف پس از تامين اعتبار بر حسب ريزكد
   62- ثبت بيش از 5400 سند جاري و اختصاصي  و رديف
   63- كنترل تخصيص  واحدها و اصلاحيه هاي آنها با واحدهاي تابعه
   64- كنترل هزينه هاي ثبت شده با واحدهاي تابعه
   65- كنترل هزينه هاي ثبت شده با دفتر داري
   66- تامين اعتبار  تنخواه ماهانه  واحده
   67- تسويه حساب با كليه  واحدها
   68 – پايش و نظارت از واحدها و آموزش و ارائه راهنمايي هاي لازم


   ث- دفترداري :
   69- ثبت عمليات مالي تعداد 5400 سند مالي در طي سال 1388 و گردش بيش از 1300 ميليارد ريال  بشرح ذيل :
   * جاري : 2720 سند
   * اختصاصي : 1850
   * رديف : 270 سند
   *  تملك دارايي : 600 سند
   70- تهيه تراز مالي سال 87 در2 بخش اعتبارات هزينه اي واعتبارات تملك دارايي سرمايه اي
   71- نگهداري  حسابهاي دانشگاه به تعداد 15 حساب جاري از جمله حساب جاري ، اختصاصي ، ساير منابع ، رديف هاي متمركز ، سپرده ، عمراني ملي و استاني و.. 
   72- مغايرت گيري كليه حساب ها  به صورت ماهانه و به روز كردن آن در سال 88
   ج- درآمد :
    75- برگزاري جلسات كميته بهينه سازي درآمد دانشگاه با حضور كارشناسان سازمانهاي بيمه گر
   76- شركت در جلسات شوراي علمي تخصصي و تعاملات لازم با مديران سازمانهاي بيمه گر
   77- طراحي فرم هاي بانكي اطلاعاتي درآمد در قالب EXCEL
   78- پيگيري راه اندازي بانك اطلاعاتي درآمد در قالب نرم افزار
   79- اصلاح فرآيندهاي درآمدي از جمله تحويل صورتحسابها به سازمانهاي بيمه گر و تحويل كسورات و نيز پرداخت ها
   80- جمع آوري اطلاعات صندوق داران
   81- اخذ كسورات به صورت ماهانه از سازمانهاي بيمه گر  و تحويل به واحدها ي تابعه دانشگاه
   82- پيگيري درآمدهاي متفرقه از جمله اجاره داروخانه ها و..
   83- تفكيك  درآمدهاي درماني ، دارويي و بهداشتي دانشگاه بر حسب واحد و ارائه به بودجه براي صدور تخصيص هاي ماهانه
   84- تهيه گزارشات از وضعيت درآمدي و مطالبات از سازمانهاي بيمه گر و ارسال ماهانه به وزارت متبوع
   85- برگزاري جلسات هماهنگي درآمدي براي مسئولين درآمد واحدها در سطح استان به تعداد 5 مورد
   86- پيگيري چاپ تعرفه  و توزيع بين واحدها
   87- جمع آوري اطلاعات درآمدي واحدي و تجزيه و تحليل و پيگيري آنها
   88- پيگيري ثبت اطلاعات درآمدي در نرم افزار جامع درآمد مربوط به وزارت متبوع

   چ- ساير موارد :
   89- مستقل نمودن 2 شبكه از نظر مالي
   90- پيگيري براي آماده كردن بستر اجراي حسابداري تعهدي از جمله :
   * تشكيل كميته ستادي و اجرايي حسابداري تعهدي
   * اعزام كارشناسان جهت اخذ آموزش هاي لازم از وزارت متبوع
   * جمع آوري اطلاعات پرسنلي از قبيل احكام پرسنلي ، سوابق كاركنان و وضعيت  ذخيره مرخصي آنها و محاسبه مبالغ  بابت سنوات خدمت كاركنان و مرخصي استفاده نشده كاركنان براي درج در سند افتتاحيه
   *  جمع آوري اطلاعات مربوط به انشعابات
   * جمع آوري اطلاعات مربوط به قيمت كارشناسي زمين ها ، ساختمان ها ، وسايط نقليه ، تجهيزات غير مصرفي جهت درج در سند افتتاحيه
   * پيگيري اخذ اطلاعات مربوط به ارزش ريالي اموال و موجودي ها براي درج در سند افتتاحيه
   * راه اندازي سايت حسابداري تعهدي دانشگاه در شهريور 88 مجهز به سخت افزار و نرم افزار هاي لازم براي اموزش كاركنان
   * آموزش كاركنان مالي واحدها ( از هر واحد يك نفر نماينده ) جهت آشنايي با نرم افزار نوين مالي
   * آموزش عملي كاركنان مالي واحدهاي تابعه دانشگاه با ثبت اسناد مالي سال 88 به ميزان ... نفر ساعت
    91- همكاري با واحد آموزش و توانمند سازي دانشگاه جهت آموزش حدود 100 نفر از پرسنل مالي كليه واحدهاي دانشگاه در قالب دو گروه و هر كدام به ميزان 60 ساعت

    


دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان

لرستان

تعداد بازدید: 26676262 آخرین به روزرسانی: 10 تير 1401

 مقالات articles  2018  2017  2016  2015  2014 

سئوالات متداول
بيانيه حريم خصوصي
 بيانيه توافق سطح خدمات
راهبرد مشاركت دستگاه
IT
eprints

.

Page created in 0.80677390098572 seconds.
memoryUsage : 6006Kb