جمعه،10 تير 1401 English

معاونت توسعه مديريت و منابع انساني

Lorestan
University of Medical Sciences


   
  • مشاهده محتوا
   عملكرد سال 1388
    
    خلاصه اي از عملكرد گروه مهندسي سازمان و مشاغل در سال 88

     بررسي و اظهار نظر درباره پيشنهادهاي سازماني واحدهاي تابعه دانشگاه

   •بررسي ساختار سازماني نيروي انساني واحدها و پيگيري مسائل و مشكلات تشكيلاتي

   •مكاتبه وپيگيريهاي متعدد درخصوص تبديل پستهاي سازماني واحدها براساس نياز و ضرورت
   • تدوين و ارائه تشكيلات تفصيلي واحدهاي ستادي و دانشكده ها و انعكاس موارد به وزارت متبوع  وتصويب آنها
   • تهيه وارسال چارت تفصيلي تشكيلاتي بهداشت و تصويب در وزارت متبوع وپيگيري لازم جهت تصويب درمعاونت برنامه ريزي رياست محترم جمهوري
   • ورود اطلاعات جامع پرسنلي و تعريف شرايط احراز پستهاي سازماني در نرم افزار سيستم اطلاعات مديريت و اقدام مستمر در به روز نگهداشتن آن.
   • تهيه و تدوين شرح وظايف پستهاي سازماني
   • ارائه آمار تشكيلاتي مورد نياز واحدهاي مختلف دانشگاه
   •به روز نمودن تشكيلات تفضيلي از طريق مراجعه به كارگزيني واحدها و اعلام موارد مغاير به كارشناس صدور احكام به منظور اصلاح موارد مغاير.
   •  اعمال ابلاغ‌هاي انتصاب، بازنشستگي، تعيين محل خدمت و ... صادره توسط كارگزيني در تشكيلات تفصيلي.
   •ايجاد پستهاي سازماني مورد نياز واحدهاي تابعه دانشگاه از محل حذف پستهاي غير ضروري .
   •حذف پستهاي سازماني مشمول مصوبه 46/14 و ارتقا ءپستهاي سازماني كاردان  به كارشناس، بهيار به پرستارو....
   •بررسي و محاسبه سنوات مرتبط غير دولتي كليه واحد هاي ذي ربط.
   •كاهش 20/ از پستهاي مديريتي ستاد با توجه به قوانين برنامه چهارم توسعه.
   •بررسي و انجام گروههاي  ارفاقي وتشويقي شاغلين رسمي وپيماني و فرزندان شاهد تا پايان سال 87.
   •انجام 101 مورد ارتقا گروه كه زمان برقراري آنها در سال 1387 بوده و به روز نمودن ارتقا گروه شاغلين رسمي و پيماني.
   •بررسي 131  تغيير عنوان در حوزه ستادي ومحيطي دانشگاه در سال 1388
   •اعلام رديف جهت بهورزان درمناطق محروم ومشاركت در مراحل استخدامي آنها وحضور در جلسات استخدامي آنها
   •مكاتبات متعدد با وزارت متبوع در زمينه چگونگي اجراي قانون مديريت خدمات كشوري.
   •پيگيري امور مربوط به گروههاي جانبازان در كميته ماده 16.
   •همكاري و هماهنگي با واحد نقل و انتقالات درخصوص رديفهاي موردنياز جهت انتقال افراد
   •كنترل تخصيص رديفهاي سازماني درواحدهاي تابعه و تاييد موارد مجاز دركميته اجرائي طرح طبقه بندي مشاغل
   •شركت در جلسات جذب نيرو  و ارائه نظرات كارشناسي
   •همكاري و هماهنگي با واحد اموراستخدام درخصوص آگهي و همچنين استخدامهاي موردي دانشگاه
   •كنترل تخصيص رديفهاي سازماني درخصوص نيروهاي جديدالاستخدام
   •همكاري در ارائه آمارهاي تشكيلاتي، پرسنلي مورد نياز براي تنظيم بودجه سالانه
   •كنترل احكام پرسنلي صادره و اعلام  موارد مغاير به كارشناس صدور احكام
   •بازديدهاي حضوري از واحدهاي تابعه دانشگاه براساس برنامه زمانبندي از جمله مراكز آموزشي و درماني ، بيمارستانها ، شبكه هاي بهداشت و درمان ، دانشكده ها و معاونتها.

    

    

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان

لرستان

تعداد بازدید: 26676259 آخرین به روزرسانی: 10 تير 1401

 مقالات articles  2018  2017  2016  2015  2014 

سئوالات متداول
بيانيه حريم خصوصي
 بيانيه توافق سطح خدمات
راهبرد مشاركت دستگاه
IT
eprints

.

Page created in 0.61280512809753 seconds.
memoryUsage : 5940Kb