يکشنبه،19 مرداد 1399 English

معاونت توسعه مديريت و منابع انساني

Lorestan
University of Medical Sciences


   
  • فرم محتوا
   معرفي معاونت توسعه و مديريت منابع- شرح وظايف

    دكتر علي صفدري

   دكتري پزشكي عمومي

   معاون توسعه و مديريت منابع


     تجارب  حرفه اي  و اجرايي

   رئيس شبكه شهرستان دلفان

   رئيس اداره بازرسي دانشگاه علوم پزشكي

   مسئول طب سنتي دانشگاه علوم پزشكي

   شرح وظايف  


      رسيدگي به هدفهاي اجرايي دانشگاه و چگونگي گردش كارها و روشهاي كار در واحدهاي مختلف

   •   ايجاد هماهنگي بين فعاليتهاي مربوط به واحدهاي تحت پوشش و اظهار نظر در خصوص رفع مشكلات موجود

   • نظارت بر حسن اجراي كليه قوانين مربوط به امور استخدامي و معاملاتي، تداركاتي و پشتيباني

   • ارائه گزارشهاي توجيهي لازم به رئيس دانشگاه در خصوص وظايف مربوط به واحدهاي تحت نظارت

   • اتخاذ تصميم در مورد برنامه كار واحدهاي تابعه و صدور دستور پرداختهاي لازم و نظارت عالي بر كليه دريافتها و پرداختهاي دانشگاه با رعايت قوانين و مقررات

   • شركت در شوراها، كميسيونها، جلسات و اظهار نظر در مورد مسائل مختلف مالي و اداري در چار چوب مقررات و حفظ مصالح دانشگاه

   • عيين مديران حوزه معاونت پشتيباني پس از تأييد رياست دانشگاه ، نظارت بر حسن اجراي امور واحدهاي آن و ارائه راهنماييهاي لازم

   • انجام بازرسيهاي لازم و ارزشيابي كمي و كيفي واحدهاي پشتيباني به منظور ارائه به رئيس دانشگاه جهت پويايي بيشتر دانشگاه

   • تهيه و تنظيم بودجه تفصيلي جهت تصويب هيأت امنا بر اساس قانون بودجه كل كشور به تفكيك برنامه ها و فعاليتهاي دانشگاه و اجراي آن

   • نظارت بر مصرف اعتبارات جاري و عمراني اختصاصي مطابق بودجه هاي تفصيلي مصوب و قوانين و مقررات مربوط

   • برنامه ريزي طرحهاي كوتاه مدت و بلند مدت ساختماني دانشگاه و تهيه طرح استقرار واحدها در آنها

   • رسيدگي به انجام روشهاي كار در دانشگاه و پيشنهاد برنامه هاي بهبود اين روشها با هدف ايجاد تحول اداري

   • ايجاد هماهنگي بمنظور اجراي برنامههاي كار آموزي كاركنان دانشگاه و اجراي طرحهاي آموزش ضمن خدمت كوتاه مدت و پودماني كاركنان دانشگاه و اعزام كاركنان به مركز آموزش ضمن خدمت

   • نظارت بر جمع آوري و بررسي بودجه هاي پيشنهادي واحدهاي مختلف و تلفيق و هماهنگ ساختن آنها با در نظر گرفتن اولويتهاي تعيين شده و تهيه بودجه تفصيلي و مبادله موافقتنامههاي مربوط و تفاهم در مراجع ذيصلاح

   • نظارت بر تنظيم طرحهاي عمراني و ايجاد هماهنگي در اجراي طرحهاي مذكور

   • نظارت مالي بر تنظيم قراردادهاي دانشگاه و حسابرسيهاي اداري و سيستماتيك كليه واحدهاي دانشگاه

   • ارائه نظرات مشورتي، اداري، مالي، تشكيلاتي به رئيس دانشگاه و همفكري در انتصاب مديران ستادي استاني و مراكز آموزشي تابعه

   • انجام ساير امور مرتبط

   • ارائه طرحها و پيشنهادات لازم بمنظور جلب كمكهاي مردمي و نهادها در جهت افزايش در آمد و نظارت بر هزينه آنها بر اساس آئيين نامههاي مالي و معاملاتي دانشگاهي و ساير مقررات عمومي پستي

   • تعيين و پيشنهاد سياستها و خط مشي دانشگاه و تدوين دستورالعملهاي مربوط در امور اجرايي، پشتيباني، اداري و مالي و مراقبت در رعايت مقررات مربوط

   • برنامه ريزي و هماهنگي نظارت بر تأمين نيروي انساني مورد نياز دانشگاه و  انتخاب افراد شايسته با توجه به مقررات و طرح ريزي نظام جذب، بهسازي و نگهداري نيروي انساني دانشگاه

   • نظارت بر انجام امور مربوط به تعاون و رفاه و ورزش كاركنان و تهيه و اجراي طرحهاي حمايتي و تشويقي مربوط

   • ساماندهي فعاليتهاي مربوط به تقسيم كار و تعيين وظايف و حدود مسئوليت و اختيارات واحده هاي تحت سرپرستي و نيز طراحي و اصلاح ساختار دانشگاه با توجه به شرايط محيطي و چشم انداز آينده

   • برنامه ريزي جهت شناخت نيازهاي اجرايي، اداري، مالي، پرسنلي و تدوين برنامه هاي لازم جهت رفع نيازهاي مذكور و هماهنگي و نظارت بر فعاليتهاي اجرايي مرتبط

   • تدوين برنامه هاي مورد نياز جهت پشتيباني از فعاليتهاي اجرايي و افزايش بهره وري

   • برنامه ريزي لازم بمنظور تهيه و جمع آوري اطلاعات و طبقه بندي و تجزيه و تحليل آنها

   • همكاري و هماهنگي با دفتر رياست و روابط عمومي در برگزاري جشنها، سوگواريها، مراسم، كنفرانسها و سمينارهاي دانشگاه

   • انجام ساير امور محوله از طرف رياست دانشگاه بر حسب مورد و ارائه آمار و تهيه گزارش فعاليتها به هيأت رئيسه و رياست دانشگاه

    

    


    

    


دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان

لرستان

تعداد بازدید: 23143900 آخرین به روزرسانی: 18 مرداد 1399

 مقالات articles  2018  2017  2016  2015  2014 

سئوالات متداول
بيانيه حريم خصوصي
 بيانيه توافق سطح خدمات
راهبرد مشاركت دستگاه
IT
eprints

.

Page created in 0.54572987556458 seconds.
memoryUsage : 6083Kb