جمعه،10 تير 1401 English

معاونت توسعه مديريت و منابع انساني

Lorestan
University of Medical Sciences


   
  • فرم محتوا
   معرفي مسئول و شرح وظايف

   نام ونام خانوادگي : حافظ امرائي

   مدرك تحصيلي:كارشناس ارشد مديريت خدمات بهداشتي درماني

   سمت : كارشناس مسئول واحد آموزش

   شماره تماس مستقيم :

   2204051 - 2229023

   شماره تماس داخلي : 258

    


   شرح وظايف


   تهيه خط مشي هاي سيستم آموزشي

   نياز سنجي آموزشي و هماهنگي آن با سازمان مديريت

   مهندسي مجدد در برنامه آموزشي سازمان

   نظارت بر تهيه سرفصل آموزشي

   شركت در كميته ها ، كنفرانسها ، كميسيونها ، سمينارهاي مربوطه

   نظارت برتهيه شناسنامه آموزشي براي كليه پرسنل

   امتياز دهي به كليه پرسنل بر اساس شناسنامه آموزشي

   نظارت بر وظايف پرسنل زير مجموعه

   تلاش در جهت ارتقاء دانش شغلي و رفع نقاط ضعف

   تلاش در جهت انتقال تجارب شغلي به همكاران تازه وارد

   پاسخگويي به ارباب رجوع در موضوعات مربوط به حوزه كاري

   تلاش در جهت بهبود فرايند و نحوه انجام كار و ارائه پيشنهادات سازنده

   تعامل و همكاري مستمر و بهينه با ساير واحد ها در جهت انجام بموقع و مناسب كار

   اولويت بندي افراد جهت معرفي به د وره هاي آموزشي

   بررسي مدارك كاركنان جهت اعطاء امتيازات ناشي از طي دوره هاي آموزشي

   شركت در كميته طرح ارتقاء مسير شغلي كاركنان

    


   سوابق اجرايي


    
   -مسئول دبيرخانه تحول نظام سلامت دانشگاه

   -كارشناس نظارت بر درمان  و  كارشناس مسئول برنامه ديابت و فشارخون معاونت درمان

   -مدير بيمارستان شهيد حيدري نهاوند

   -مسئول اورژانس و كميته بحران بيمارستان امام خميني(ره) كوهدشت

   -مسئول گسترش شبكه بهداشت كوهدشت

   -­سوپروايزر آموزشي بيمارستان امام خميني (ره ) كوهدشت