جمعه،10 تير 1401 English

معاونت توسعه مديريت و منابع انساني

Lorestan
University of Medical Sciences


   
  • مشاهده محتوا
   مصوبات دور دوم هيأت محترم دولت
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   عنوان مصوبه :
   مطالعه و احداث سالن سلف سرويس مركزي،سالن اجتماعات،آبرساني ،كتابخانه مركزي دانشگاه علوم پزشكي حداكثر تا سال 1389 از محل طرح 30146088

   شماره مصوبه :
   نامه شماره 146137/41247 مورخ 20/8/1387 معاون اول رياست جمهوري-جلسه مورخ 9/8/1387 هيئت وزيران

   نوع پروژه:ملي

   پيشرفت فيزيكي: 10%

   توضيحات :
   فقط مجوز كميسيون ماده 32 پروژه احداث سلف سرويس مصوب  وسالن اجتماعات  و كتابخانه  اخذ گرديده است ،كه در سال 1390 با انتخاب پيمانكار عمليات اجرائي  سلف سرويس شروع خواهد گرديد و نسبت به انجام مطالعات سالن اجتماعات و كتابخانه مركزي اقدام خواهد گرديد

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   عنوان مصوبه :
   اختصاص مبلغ 5 ميليارد ريال براي احداث خوابگاه دانشجوئي دانشكده پرستاري اليگودرز طي سالهاي 1387 و 1388 از محل طرح تامين فضاهاي آموزشي و كمك آموزشي با شماره 30146088

   شماره مصوبه :
   نامه شماره 146137/41247 مورخ 20/8/1387 معاون اول رياست جمهوري-جلسه مورخ 9/8/1387 هيئت وزيران

   نوع پروژه:ملي

   توضيحات :
   تاكنون مجوز احداث پروژه صادر نگرديده است
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   عنوان مصوبه :

   مطالعه و احداث بيمارستان جايگزين در شهرستان دورود پس  از طي مراحل قانوني موضوع ماده 32 قانون برنامه چهارم توسعه

   شماره مصوبه :
   نامه شماره 146137/41247 مورخ 20/8/1387 معاون اول رياست جمهوري-جلسه مورخ 9/8/1387 هيئت وزيران

   نوع پروژه:ملي

   پيشرفت فيزيكي:5%

   توضيحات :
   مجوز كميسيون ماده 32 صادر جهت  پروژه مذكور صادر گرديده  ا ست و با انتخاب پيمانكار عمليات اجرائي شروع گرديده است.

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   عنوان مصوبه:
   اختصاص مبلغ 15 ميليارد ريال براي تجهيز مركز راديوتراپي خرم آباد از محل اعتبارات ارزي پس از احداث  ساختمان توسط استان با اختصاص مبلغ 5 ميليارد ريال در سالهاي 1387 و 1388

   شماره مصوبه :
   نامه شماره 146137/41247 مورخ 20/8/1387 معاون اول رياست جمهوري-جلسه مورخ 9/8/1387 هيئت وزيران

   نوع پروژه:تجهيز به صورت  ملي / احداث به صورت استاني

   پيشرفت فيزيكي: 5%

   توضيحات :
   پيش بيني مي شود با تامين اعتبار در سال 1390  عمليات اجرائي پروزه شروع گردد
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   عنوان مصوبه     :

   مطالعه بيمارستان جايگزين بيمارستان شهداي عشاير و پيش بيني اعتبار لازم در بودجه هاي ساليانه  پس از طي مراحل قانوني موضوع ماده 32 قانون برنامه توسعه چهارم

   شماره مصوبه :
   نامه شماره 146137/41247 مورخ 20/8/1387 معاون اول رياست جمهوري-جلسه مورخ 9/8/1387 هيئت وزيران

   نوع پروژه:ملي
   پيشرفت فيزيكي10%:
   توضيحات :

   مجوز كميسيون ماده 32 صادر جهت  پروژه مذكور صادر گرديده  ا ست و با انتخاب پيمانكار عمليات اجرائي شروع گرديده است.

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   عنوان مصوبه     :
   تجهيز 8 پايگاه امداد جاده اي و شهري به آمبولانس كه ساختمان آنها از طريق استان احداث مي گردد.

   شماره مصوبه :
   نامه شماره 146137/41247 مورخ 20/8/1387 معاون اول رياست جمهوري-جلسه مورخ 9/8/1387 هيئت وزيران

   نوع پرو.ژه : تامين آمبولانس ملي/ احداث به صورت استاني
    پيشرفت فيزيكي :100%
   توضيحات :
   توسط استانداري در پايان سال  سال 1387 اعتبار مورد نياز جهت احداث 8 پايگاه اورژانس مصوب(مبلغ 4000 ميليون ريال) اختصاص يافته است كه پروژه هاي مذكور با 100% پيشرفت فيزيكي افتتاح گرديده اند

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   عنوان مصوبه :
   اختصاص مبلغ 15 ميليارد ريال براي بازسازي و نوسازي دانشكده پرستاري اليگودرز

   شماره مصوبه :
   نامه شماره 146137/41247 مورخ 20/8/1387 معاون اول رياست جمهوري-جلسه مورخ 9/8/1387 هيئت وزيران

   نوع پروژه:ملي
   پيشرفت فيزيكي: 5%
   توضيحات :
   مجوز كميسيون ماده 32 صادر شده است، و عمليات اجرائي آن در سال 1390 شروع خواهد گرديد 

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   عنوان مصوبه :
   اختصاص مبلغ 40 ميليارد ريال جهت احداث خانه هاي بهداشت و مراكز بهداشتي طي سالهاي 1387 و 1388 با مشاركت استان به نسبت مساوي

   شماره مصوبه :
   نامه شماره 146137/41247 مورخ 20/8/1387 معاون اول رياست جمهوري-جلسه مورخ 9/8/1387 هيئت وزيران

   نوع پروژه:20000  ميليون ريال به صورت ملي/20000 ميليون ريال به صورت استاني

   پيشرفت فيزيكي: 70%

   توضيحات :
   توسط استانداري در پايان سال  سال 1387 اعتبار مورد نياز جهت احداث احداث و بازسازي و احداث 8 مركز بهداشتي درماني مصوب(مبلغ 20000ميليون ريال) گرديده است و توسط وزارت بهداشت و درمان از محل اعتبارات توسعه مبازه با دخانيات مبلغ 2500 ميليون ريال جهت احداث 6 باب خانه بهداشت  تامين شده است عمليات اجرائي پروزه ها شروع گرديده است ،  تاكنون وزارت بهداشت و درمان نسبت به تامين مابقي اعتبار سهيه خود اقدام نكرده است
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   عنوان مصوبه :
   اختصاص مبلغ 400000 يورو براي تجهيز مراكز تحقيقاتي و آموزشي دانشگاه علوم پزشكي لرستان

   شماره مصوبه :
   نامه شماره 146137/41247 مورخ 20/8/1387 معاون اول رياست جمهوري-جلسه مورخ 9/8/1387 هيئت وزيران

   نوع پروژه:ملي

   پيشرفت فيزيكي: 100%

   توضيحات :
   تاكنون 400000 يورو  به حسابهاي دانشگاه واريز شده است و تجهيزات مذكورر خريداري شده است

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   عنوان مصوبه :
   اختصاص 2 دستگاه اتوبوس براي دانشگاه علوم پزشكي لرستان از محل اعتبارات  نهاد رياست جمهوري

   شماره مصوبه :
   نامه شماره 146137/41247 مورخ 20/8/1387 معاون اول رياست جمهوري-جلسه مورخ 9/8/1387 هيئت وزيران

   نوع پروژه:ملي

   پيشرفت فيزيكي: 100%

   توضيحات :
   تاكنون مبلغ 2053 ميليون ريال جهت خريد دو دستگاه اتوبوس به حسابهاي دانشگاه واريز شده است.از محل اعتبارات داخلي دانشگاه نيز 550 ميليون ريال (جمعاً 2600 ميليون ريال ) به حساب شركت ايران خودرو واريز گرديده كه اتوبوسهاي مذكور در هفته اول مهر ماه سال 1388 به دانشگاه تحويل داده شده است

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   عنوان مصوبه :
   اختصاص مبلغ 20 ميليارد ريال براي شروع عمليات اجرايي بيمارستان اليگودرز در سال 1387و اتمام عمليات پروژه تا پايان سال 1389

   شماره مصوبه :
   نامه شماره 146137/41247 مورخ 20/8/1387 معاون اول رياست جمهوري-جلسه مورخ 9/8/1387 هيئت وزيران

   نوع پروژه:ملي

   پيشرفت فيزيكي: 100%

   توضيحات :
   در سال 1387 مبلغ 20000 ميليون ريال جهت شروع عمليات اجرائي پروژه اختصاص يافته كه با انتخاب پيمانكار عمليات اجرائي شروع شده است.در سال 1388 نيز مبلغ 35000 ميليون ريال در نظر گرفته شده است پيشرفت فيزيكي پروژه45% مي باشد.

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   عنوان مصوبه :
   وزارت نفت موظف است با هماهنگي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و همكاري استانداري و با رعايت قوانين و مقررات مربوط نسبت به اجراي تصميمات زير اقدام نمايد: اختصاص مبلغ 5000 ميليون ريال براي تجهيز بيمارستان شهداي عشاير

   شماره مصوبه :
   نامه شماره 146137/41247 مورخ 20/8/1387 معاون اول رياست جمهوري-جلسه مورخ 9/8/1387 هيئت وزيران

   نوع پروژه:ملي

   پيشرفت فيزيكي: 100%

   توضيحات :
   اعتبار فوق از طرف وزارت نفت به حساب دانشگاه واريز گرديده است ،كه صرف خريد تجهيزات بيمارستان شهداي عشاير گرديده است

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   عنوان مصوبه :
   وزارت نفت موظف است با هماهنگي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و همكاري استانداري و با رعايت قوانين و مقررات مربوط نسبت به اجراي تصميمات زير اقدام نمايد:اختصاص مبلغ 10 ميليارد ريال براي مبارزه با بيماريهاي نوپديد و بازپديد

   شماره مصوبه :
   نامه شماره 146137/41247 مورخ 20/8/1387 معاون اول رياست جمهوري-جلسه مورخ 9/8/1387 هيئت وزيران

   نوع پروژه:ملي

   پيشرفت فيزيكي: 90%

   توضيحات :
   اعتبار فوق از طرف وزارت نفت به حساب دانشگاه واريز گرديده است ،كه  نسبت به احداث 4 مركز مشاوره  در شهرهاي خرم آباد،بروجرد، دورود و كوهدشت اقدام گرديده است

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   عنوان مصوبه :
   وزارت نفت موظف است با هماهنگي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و همكاري استانداري و با رعايت قوانين و مقررات مربوط نسبت به اجراي تصميمات زير اقدام نمايد:اختصاص مبلغ 3 ميليارد ريال براي كمك به احداث پايگاه جاده اي و شهري استان

   شماره مصوبه :
   نامه شماره 146137/41247 مورخ 20/8/1387 معاون اول رياست جمهوري-جلسه مورخ 9/8/1387 هيئت وزيران

   نوع پروژه:ملي

   پيشرفت فيزيكي: 90%

   توضيحات :
   اعتبار فوق از طرف وزارت نفت به حساب دانشگاه واريز گرديده است ،كه نسبت به احداث 4 پايگاه اورژانس اقدام گرديده است.

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   عنوان مصوبه :
   اجراي توافقات انجام شده با استان مطابق جدول پيوست كه به مهر" دفتر هيئت دولت" تاييد شده است و ارائه گزارش مربوط هر دو ماه يكبار به معاونت اجرائي رئيس جمهور: كمك به تكميل و تجهيز بيمارستان ازنا

   شماره مصوبه :
   نامه شماره 146137/41247 مورخ 20/8/1387 معاون اول رياست جمهوري-جلسه مورخ 9/8/1387 هيئت وزيران

   نوع پروژه:ملي

   پيشرفت فيزيكي: 10%

   توضيحات :
   توسط وزارت بهداشت و درمان  در پايان سال 1387 مبلغ 1000 ميليون ريال جهت خريد تجهيزات پزشكي بيمارستان به حسابهاي دانشگاه واريز شده است كه كار خريد تجهيزات انجام گرفته است.

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان

لرستان

تعداد بازدید: 26676271 آخرین به روزرسانی: 10 تير 1401

 مقالات articles  2018  2017  2016  2015  2014 

سئوالات متداول
بيانيه حريم خصوصي
 بيانيه توافق سطح خدمات
راهبرد مشاركت دستگاه
IT
eprints

.

Page created in 0.73705506324768 seconds.
memoryUsage : 6131Kb