جمعه،10 تير 1401 English

معاونت توسعه مديريت و منابع انساني

Lorestan
University of Medical Sciences


   
  • مشاهده محتوا
   عملكرد سال 1389
   -    شركت در كميته هاي نقل وانتقالات ، تغيير عنوان اعمال مدرك ،شوراي مديران  حدود 60مورد
   -    تفسير وارسال بخشنامه هاي مختلف به واحدهاي زير مجموعه دانشگاه
   -    توجيه وپاسخگويي به ابهامات كاركنان امور اداري واحدهاي تابعه

   -    انتخاب رابطين ايثارگر از بين فرزندان شاهد و ايثارگر در واحدهاي تحت پوشش دانشگاه
   -    اعلام اسامي 168 نفر از جانبازان شاغل در دانشگاه به وزارت متبوع به منظور اطلاعات يبمه تكميلي
   -    ارسال شاخصهاي مربوط به ايثارگران و اعلام آمار كلي آنان به وزارت متبوع جهت بانك اطلاعاتي مربوطه به ترتيب (200 فرزند شهيد ، 98 برادر شهيد ، 68 خواهر شهيد ،32فرزند جانباز ، 1 نفر همسر شهيد ، 6 نفر همسر جانباز ، 1 نفر پدر و مادر شهيد ، 29 آزاده  ، 168 جانباز ، 108 نفر رزمنده زير يكسال خدمت رزمندگي  ، 70 نفر رزمنده بالاي يكسال خدمت رزمندگي
   -    مكاتبه جهت تمديد ماموريت آموزشي به تعداد 3 نفر در نيمه دوم سال 89
   -    مكاتبه جهت صدور حكم ماموريت آموزشي به تعداد 2 نفر در نيمه دوم سال 89
   -    مكاتبه با هسته گزينش جهت تبديل وضعيت از پيماني به رسمي 10 نفر با توجه به فرزند شهيد و راي ديوان عدالت اداري
   -    معرفي فرزندان شاهد و جانباز 25 % و بالاتر جهت استخدام از محل سهميه مجوز سال 89   صدور حكم افزايش حقوق سال 89   

    

   عملكرد واحد نقل وانتقالات در سال 1389

   بررسي درخواستهاي انتقالي وجابجائي واجدين شرائط  واخذ نظرات مبدأ ومقصد ،معاونت مربوطه،حراست،گزينش وتشكيلات وتكميل پرونده جهت طرح در كميته
   مكاتبات انتقال كاركنان ورود به دانشگاه و خروج از دانشگاه و جمع آوري كليه پيشنهادات و درخواست‌هاي انتقال و طرح آن در كميته نقل و انتقالات( بيش از 440مورد مكاتبه)
   برگزاري 15 مورد كميته نقل وانتقالات
   صدور ابلاغ انتقالات دائم (70مورد)
   مأموريت درون استاني (45مورد)
   مأموريت برون استاني(53مورد)
   مكاتبات كاركنان مامور (ورودي و خروجي)

    

   وضعيت نقل و انتقالات ورودي واحد ها از تاريخ 1/1/89 لغايت 29/12/89

   وضعيت نقل و انتقالات خروجي واحد ها از تاريخ 1/1/89 لغايت 29/12/89


   عملكرد طرح لايحه نيروي انساني در سال 1389

   -    ثبت نام نيروهاي طرحي 940 نفر
   -    درخواست تاييديه از دانشگاه علوم پزشكي لرستان 255 مورد
   -    درخواست تاييديه از ساير دانشگاهها 213 مورد
   -    درخواست تاييديه از وزارت بهداشت به صورت جمعي 19 مورد
   -    درخواست تعين محل خدمت به صورت فردي و جمعي 785 مورد
   -    مكاتبات مربوط به اعلام نياز 228 مورد
   -    مكاتبات مربوط به انتقال نيروهاي طرحي 111 مورد
   -    مكاتبات مربوط به انصراف نيروهاي طرحي 100 مورد
   -    صدور گواهي وضعيت 60 مورد
   -    صدور انواع معافيت از طرح 35 مورد
   -    ارسال نياز دانشگاه درخصوص نيروهاي طرحي بصورت ماهانه
   -    صدور معرفينامه نيروهاي طرحي 646 مورد
   -    صدور ابلاغ بعد از معرفينامه 31 مورد
   -    انجام دادن ساير امور محوله از طرف مسئولين مربوطه

   -    صدور پايان طرح مشمولين طرح لايحه نيروي انساني به تعداد 393 نفر از تاريخ 1/6/89 به بعد

       » نيروهاي قراردادي پاسخگو به درخواستها

   - تغيير عنوان وبرقراري حق شيفت درگردش و حق جذب كاركنان روزمزددائم سراسر استان بيش از ( 60 مورد  )

   - برقراري ابلاغ انشائي كار اضافه تبديل وضعيت ستاد واورژانس 115 بيش از ( 30 مورد )

   - ابلاغ آراء تخلفات اداري به كاركنان واجراي آراء صادره بيش از ( 105 مورد )

   - معرفي پرسنل تبديل وضعيت و روز مزدائم به هسته گزينش جهت تاييد صلاحيت بيش از(300 مورد )

   - صدور حكم كاركنان ستاد تبديل وضعيت  – روز مزدائم و اورژانس 115 بيش از ( 180 مورد )

   - بررسي پروندهاي پرسنل( استخدام جديد كل استان ) تبديل وضعيت – بيمه روستايي – روز مزدائم بيش از ( 160 مورد )

   - پاسخگويي به شكايات ودرخواست بيش از ( 450 مورد ) از شكايات مردمي به رياست محترم جمهور

   - پاسخگويي به درخواستهاي كار مردمي جهت اشتغال بيش از ( 530 مورد )

   - تغيير عنوان وبرقراري حق شيفت درگردش و حق جذب كاركنان روزمزددائم سراسر استان بيش از ( 60 مورد  )

   - برقراري ابلاغ انشائي كار اضافه تبديل وضعيت ستاد واورژانس 115 بيش از ( 30 مورد )

   - ابلاغ آراء تخلفات اداري به كاركنان واجراي آراء صادره بيش از ( 105 مورد )

   - ابلاغ لغو قرارداد وبازگشت بكار نيروهاي تبديل وضعيت ، روزمزددائم و بيمه روستايي كل استان براساس نامه گزينش وحراست بيش از ( 60 مورد )

   - ابلاغ ، صدور و تكميل پرونده هاي پيام آور و صدور احكام آنها بيش از ( 450 مورد )

   -  صدور بخشنامه هاي مرتبط بيش از ( 50 مورد )

    

   » نيروهاي متخصص مشمول تعهدات قانوني (ضريب k)

   - به طور كلي انجام امورات  مربوط به متخصصين ضريب k از قبيل صدور  ابلاغ+  درخواست تاييديه تحصيلي + اعلام مدت تعهد + صدور پايان كار +تهيه مدارك  60 نفر
   - صدور  ابلاغ تعين محل خدمت 102 نفر متخصصين طرح يك ماهه(دستيار سال اخر) + صدور پايان كار انان
   - برقراري +لغو + پرداخت مابه التفاوت،  فوق العاده مديريت مديران ستاد و شبكه ها و بيمارستانها به تعداد هر كدام 97 نفر
   - صدور پايان طرح مشمولين طرح لايحه نيروي انساني به تعداد  393 نفراز تاريخ 89/06/01 به بعد
   لازم بذكر است خارج از وظايف تعريف شده فوق پاسخگويي به ارباب رجوع و مكاتبات اداري نيز توسط اينجانب صورت گرفته است. 

    

   » عملكرد واحد بايگاني  ستاد دانشگاه در سال 1389

   -    تشكيل پرونده نيروهاي جديد الاستخدام( قراردادي )10نفر
   -    تشكيل پرونده هاي طرحي و ضريب k بيش از هفتصد پرونده
   -     رديف بندي ونوشتن اتكت كليه پرونده هاي پرسنلي دانشگاه ( اعم از شبكه ها، مراكز ، بيمارستانها ومعاونتها )
   -    بايگاني نمودن احكام ساليانه پرسنل اعم از رسمي ، پيماني ، قراردادي ، روز مزد دائم وهيات علمي
   -    رديف بندي وتنظيم كردن پرونده هاي بايگاني راكد ( اعم از طرحي ، رسمي ومكاتبات اداري )
   -    بايگاني نمودن كليه مكاتبات اداري كه از طريق دبيرخانه و Mis به بايگاني ارجاع ميگردد روزانه بيش از 100 فقره نامه .
   -    تحويل پرونده هاي پرسنل به صورت روزانه در قبال اخذ رسيد به پرسنل كارگزيني ستاد دانشگاه ، اداره بازنشستگي

    

   » گزارش عملكرد دبيرخانه مركزي 


   - نامه هاي ارسالي از طريق سيستم اتوماسيون اداري    20724
   - نامه هاي صادره از طريق سيستم  اتوماسيون اداري    39360
   - ثبت نامه هاي درخواست هاي مردمي 8000000
   - راه اندازي سيستم ديدگاه (اتصال كليه دانشگاهها به وزارت بهداشت و كل دانشگاههاي علوم پزشكي )
   - پاسخگويي به ارباب رجوع ميانگين روزانه 70 نفر
    - انجام امور مناقصاتي ميانگين ساليانه 20 مناقصه
   - ارسال نامه از طريق شبكه دولت ميانگين روزانه 150 نامه
   - دريافت نامه از طريق شبكه دولت ميانگين روزانه 200 نامه
   - پيگيري نامه از طريق سيستم ميانگين  روزانه 70 نامه
   - پاسخگويي به تلفن ها و فكسها ميانگين روزانه 50 نفر
   - نامه هاي ارسالي از طريق پست ميانگين ماهيانه 100 نامه
   - نامه هاي دريافتي از طريق پست ميانگين روزانه 50 نامه
   - ثبت نامه هاي متفرقه ارباب رجوع ميانگين روزانه 40 نامه
   - دريافت و ارسال نامه هاي داخلي از طريق نامه رسان ميانگين روزانه 80 نامه

    


دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان

لرستان

تعداد بازدید: 26676271 آخرین به روزرسانی: 10 تير 1401

 مقالات articles  2018  2017  2016  2015  2014 

سئوالات متداول
بيانيه حريم خصوصي
 بيانيه توافق سطح خدمات
راهبرد مشاركت دستگاه
IT
eprints

.

Page created in 0.51732802391052 seconds.
memoryUsage : 6033Kb