جمعه،10 تير 1401 English

معاونت توسعه مديريت و منابع انساني

Lorestan
University of Medical Sciences


   
  • فرم هزينه هاي خسارات دانشگاه علوم پزشكي
   صورتحساب هزينه هاي خسارات   درماني  دانشگاه علوم پزشكي
                                                             شهرستان : ......خرم آباد – نبش فرخ 4                نمايندگي :     خانمنعمتي                  .تلفن همراه نمايندگي:   .......09169808339 -     تلفن دفتر نمايندگي 33338910066 
                                          نام بيمه شده اصلي :.....................................                                                                                                   شماره حساب  ملت بيمه شده اصلي :
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
          تلفن ثابت بيمه شده اصلي : ...................................   تلفن همراه  بيمه شده اصلي : .........................................     امضاء بيمه شده اصلي :    
    
    
   رديف
   نام و نام خانوادگي بيمار
   كد ملي
   نسبت
   نوع هزينه
   تاريخ هزينه
   مبلغ درخواستي
   فرانشيز سهم بيمار و كسورات كارشناسي
   خالص پرداختي
   1
    
    
    
    
    
    
    
    
   2
    
    
    
    
    
    
    
    
   3
    
    
    
    
    
    
    
    
   4
    
    
    
    
    
    
    
    
   5
    
    
    
    
    
    
    
    
   6
    
    
    
    
    
    
    
    
   7
    
    
    
    
    
    
    
    
   8
    
    
    
    
    
    
    
    
   9
    
    
    
    
    
    
    
    
   10
    
    
    
    
    
    
    
    
   مدارك مورد نياز :
   1- فتوكپي دفترچه درمان بيمه شده اصلي و بيمار
   2-  در خصوص هزينه هاي پاراكلينيكي ارائه فتوكپي جواب الزامي است .
   3- در خصوص خدمات راديولوژي ارائه دستور پزشك الزامي است .
   4- ملاك محاسبه هزينه ها تعرفه مورد تائيد وزارت بهداشت و درمان مي باشد .
   5- به صورتحسابهاي فاقد مهر و امضاء پزشك معالج و يا ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد
   6-اصل رسيد پرداخت كليه صورتحسابها (خدمات سرپايي در مطب ، خدمات پاراكلينيك ، صورتحساب بيمارستاني ) ( كپي رسيد پرداختي قابل بررسي و پرداخت نخواهد بود )
   7- در خصوص هزينه تجهيرات و ارائه خدمات درماني بيمه اي كه به صورت آزاد صورت گرفته و هزينه بيمه پايه در آن لحاظ نشده ارائه نظر و يا رسيد پرداخت خسارت از طرف بيمه پايه الزامي مي باشد و در صورت عدم پرداخت بيمه پايه مطابق قرار داد فرانشيز كسر خواهد شد .
   8- در خصوص اسناد بيمارستاني در صورت عدم ارائه ريز صورتحساب دارويي و لوازم مصرفي بخش و اتاق عمل ، ريز    صورتحساب پاركلينيك    ( راديولوژي ، سي تي اسكن ، MRI ، سونوگرافي ، آزمايشات ) منجر به كسر هزينه آن خواهد شد .
   9- ارائه كپي جواب سونوگرافي ها ، خدمات سي تي اسكن ، MRI   ، آندوسكوپي ، شرح عمل ، شرح بيهوشي ،مشاوره ها جهت بررسي و پرداخت صورتحسابهاي بيمارستاني الزامي مي باشد .
   10- بيمه شده موظف به تكميل دقيق فرم فوق مي باشد و متعهد مي گردد در صورت تحميل هرگونه هزينه اضافه و يا پرداخت هر گونه هزينه مازاد سهوي از طرفه بيمه تكميل نسبت به استراداد آن اقدام نمايد .
   11- موارد عدم تعهد و غير قابل پرداخت عبارتند از (هزينه ويزيت، هزينه دارو ، نسخه دارويي آزاد،رسيد فاقد مهر و امضاء مركز،خدمات فاقد گزارش ، فرانشيز هاي نامشخص )     
   توضيحات :
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
      مهر و امضاء محاسب :
   تاريخ محاسبه :
    
   نام و امضاء باز بين   :                                                                                                                                                  واحد خسارت :
    
    
    
    

    

    


دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان

لرستان

تعداد بازدید: 26676219 آخرین به روزرسانی: 10 تير 1401

 مقالات articles  2018  2017  2016  2015  2014 

سئوالات متداول
بيانيه حريم خصوصي
 بيانيه توافق سطح خدمات
راهبرد مشاركت دستگاه
IT
eprints

.

Page created in 0.53767204284668 seconds.
memoryUsage : 6087Kb