جمعه،10 تير 1401 English

معاونت توسعه مديريت و منابع انساني

Lorestan
University of Medical Sciences


   
  • معرفي مسئول و شرح وظايف

    

   نام ونام خانوادگي : فاطمه محمدي

   سمت : مدير نوسازي و تحول اداري

   مدرك تحصيلي :كارشناسي ارشد مديريت دولتي

   تلفن داخلي : 284


    شرح وظايف
   1-    تدوين برنامه عملياتي ساليانه واحد بر اساس برنامه استراتژيك دانشگاه/ دانشكده
   2-    برنامه ريزي براي اجراي برنامه هاي اصالح نظام اداري، توسعه و ترويج مفاهيم تحول در دانشگاه
   3-    برنامه ريزي براي اجراي طرح تكريم ارباب رجوع و ارتقاء سطح خدمت رساني به مراجعين دانشگاه  
   4-    برنامه ريزي و استقرار نظام پيشنهادهاي جهت بهره بردار ي از نظرات كاركنان و مردم در بهبود ارائه خدمات
   5-    برنامه ريزي براي نهادينه كردن نظام برنامه ريزي عملياتي در سطح دانشگاه/دانشكده
   6-    استقرار و توسعه نظام جامع مديريت دانش و يادگيري سازماني در سطح دانشگاه/دانشكده
   7-    تهيه پيشنهادهاي بازنگري و اصالح ساختار،
   8-     شرح وظايف واحدها و پستها ي سازماني واحدها ي تابعه دانشگاه/دانشكده و ارسال به مركز توسعه مديريت و تحول اداري وزارت متبوع
   9-    بررسي و ارائه پيشنهادهاي ادغام، انحالل و يا ايجاد واحدهاي سازماني به مركز توسعه مديريت و تحول اداري وزارت متبوع
   10-    بررسي و ارائه پيشنهادهاي حذف، ايجاد و تبديل پستهاي سازماني موردنياز واحدها ي تابعه به مركز توسعه مديريت و تحول اداري وزارت متبوع
   11-    بررسي مسائل و مشكالت تشكيالتي واحدهاي تابعه دانشگاه و ارائه راهكارهاي مناسب و اصالحي به مرككز توسعه مديريت و تحول اداري
   12-    بررسي موارد انتصاب و تغيير عنوان، ارتقاء رتبه و طبقه و احتساب مدرك تحصيلي و سوابق تجربي كاركنان شاغل در قالب كميته هاي مربوط در دانشگاه/دانشكده
   13-    ارائه راهنمايي و مشاوره به واحدهاي تابعه دانشگاه/دانشكده درباره اصالح، بهسازي و ارتقاء فرآيندها
   14-    مهندسي مجدد، تحليل و طراحي سيستمها و روشها ي انجام كار با همكاهنگي و همكاري واحدها ي مرتبط.
   15-    تعيين و پيشنهاد اولويتهاي اصالح روشها، رويه ها و فرآيندهاي انجام كار در واحدها به شورا ي تحول اداري دانشگاه/دانشكده براي ارتقاء بهره وري، كارايي و رضايت ارباب رجوع و كاهش هزينه ها.    


دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان

لرستان

تعداد بازدید: 26676269 آخرین به روزرسانی: 10 تير 1401

 مقالات articles  2018  2017  2016  2015  2014 

سئوالات متداول
بيانيه حريم خصوصي
 بيانيه توافق سطح خدمات
راهبرد مشاركت دستگاه
IT
eprints

.

Page created in 0.65055012702942 seconds.
memoryUsage : 5780Kb