جمعه،10 تير 1401 English

معاونت توسعه مديريت و منابع انساني

Lorestan
University of Medical Sciences


   
  • عملكرد سال 1391

    عملكرد اداره حسابداري مديريت :

   1.پيگيري  تكميل اجراي طرح انبارگرداني منتهي به پايان سال مالي1390بر اساس استانداردهاي حسابداري با تهيه دستورالعمل و برنامه عملياتي مربوطه  
   *توضيح :  نوع اقلام شمارش شده : به تعداد 8293 نوع موجودي مربوط به  تعداد 158 انبار واحدهاي تابعه  سطح استان به تفكيك انبارهاي مصرفي اداري ، غير مصرفي اداري ، مصرفي پزشكي ، غير مصرفي پزشكي ، دارو شاخه درماني ، دارو شاخه بهداشتي ، دارو مخدر ، آزمايشگاه ، سموم و نقليه 
   2-تهيه و تكميل تراز موجودي كالاي سال 1390 دانشگاه
   3- تهيه و تكميل تراز اموال منقول و غير منقول سال 1390 دانشگاه
   4- محاسبه و ثبت استهلاك دارايي هاي ثابت منقول و غير منقول تا سال 1390 دانشگاه
   5- ثبت اطلاعات 42 قلم از اموال غير منقول دانشگاه و تحويل اسناد مالكيت اسناد مالكيت آنها به سازمان امور اقتصاد و دارايي استان لرستان
   6- ويرايش و تكميل حدود 90درصد از اطلاعات اموال دانشگاه
   7- اجراي طرح انبار گرداني منتهي به پايان سال مالي 1391 بر اساس دستورالعمل و برنامه عملياتي مربوطه  با نظارت حسابرس مستقل
   8- آموزش حسابداري تعهدي و استفاده از نرم افزار نظام نوين مالي در حيطه انبار واموال به مسئولين انبار و اموال در سطح دانشگاه از طريق كارشناسان شركت روز آمد و كارشناسان ستادي
   9- پايش و نظارت انبار ها و اموال واحدهاي تابعه  دانشگاه طي دوره هاي مختلف
   10-جمع آوري و انتقال اموال اسقاطي تعدادي از واحدهاي تابعه ( از جمله بيمارستان شهيد مدني ، بيمارستان خيريه عسلي ، مركز فوريت هاي پزشكي) به انبار اسقاط دانشگاه
   11- رفع مغايرت وتطبيق موجودي هاي كالا با دفاتر مالي


   * عملكرد اداره حسابداري منابع و تامين اعتبار :
   1- در اجراي حسابداري تعهدي و استقرار كامل آن ، پيگيري بستن حسابهاي سال مالي 1390 طبق برنامه وزارت متبوع به شكلي كه براي اولين بار،  هيچگونه چكي از ابتداي  سال 1391 بصورت كاذب با تاريخ سال 1390 صادر نگرديد .
   2- پيگيري و تهيه و تنظيم صورتهاي مالي سال 1390 و تحويل به حسابرسان مستقل
   3- تهيه و تحويل تراز مالي و صورتهاي مالي سال 1390 دانشگاه به اداره كل امور اقتصاد و دارايي  استان
   4- هماهنگي با شركت روز آمد و جدا نمودن سرور اطلاعات نرم افزار نظام نوين مالي سال 1391 از اطلاعات سالهاي قبل
   5-ثبت كليه اسناد مالي در قالب نظام نوين مالي از ابتداي سال در سطح 32 واحد تابعه دانشگاه
   6- ارسال 12 فقره درخواست وجه درآمدهاي اختصاصي و وصول درآمدها از خزانه معين استان  به  مبلغ 873873461923  ريال  و ثبت در سيستم نرم افزاري مربوطه 
   7- ارسال درخواست وجه حقوق ماهانه كاركنان در قالب 13  فقره درخواست از خزانه معين به مبلغ 812661522149 ريال  و ثبت در سيستم نرم افزاري مربوط
   8- ارسال درخواست وجه جاري به صورت سه ماهه از خزانه معين استان به مبلغ 19035993689 ريال و ثبت آن در سيستم نرم افزاري مربوطه
   9-  ارسال درخواست وجه  اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي  به خزانه معين ، پيگيري دريافت آنها ، مطابقت  با تخصيص  و ثبت درسيستم
   10- دريافت اعتبارات ابلاغي وساير منابع  و ثبت آنها درسيستم نرم افزاري  پس از اطمينان از واريز مبلغ  حواله به حساب دانشگاه .
   11-  شناسايي و ثبت عمليات مالي در قالب  حدود 62000 سند در سيستم نرم افزاري
   12-  ثبت و صدور بالغ بر 6930 فقره چك از حسا ب هاي جاري براي عمليات مالي
   13 – ثبت شناسايي و پرداخت  عمليات مالي با گردش مالي طي سال بالغ بر2200 ميليارد ريال
   14- تسويه حساب مالي با واحدهاي تابعه و نگهداري مستندات در قالب زونكن هاي حسابرسي
   15-تهيه تراز مالي جاري و ضمايم  و فرم هايي عملكرد 12 گانه و ارائه به ديوان محاسبات و سازمان امور و اقتصاد و دارايي و اخذ تائيديه
   16-تهيه تراز مالي عمراني به همراه ضمايم و فرم هاي عملكرد 12 گانه و ارائه به ديوان محاسبات و سازمان امور و اقتصاد و دارايي و اخذ تائيديه
   17-تهيه روكش كليه اسناد براي واحدهاي تابعه دانشگاه
   18- تهيه صورت هاي مالي دانشگاه براي واحدهاي مستقل و ستاد و تلفيقي و ارائه به حسابرسان مستقل
   19- اخذ تائيد صورت هاي مالي سال مالي 90 دانشگاه در سال 91 از حسابرس مستقل و هيات امناء دانشگاه
   20-ادامه  صدور چك واحدهاي تابعه به صورت سيستمي براي كليه واحدها  در سيستم تعهدي
    21- در جهت رفع اشكال خلاف ماهيت در سيستم نرم افزاري و كنترل اطلاعات ثبت شده ؛  برگشت اسناد 6 ماهه اول 91 به حالت پيش نويس و پس از تعاريف مجدد و اصلاح و بازنگري تفصيل هاي 1 (بانك هاو... ) و 2 ( شناسه هاي اعتباري ) ، نسبت به كنترل اسناد و ثبت مجدد اقدام گرديد
   22-ثبت اسنادعمراني پيش پرداخت ها ،  علي الحساب ها و هزينه هاي صورت وضعيت هاي موقت و قطعي مربوطه
   23- ثبت اخذ ونيز آزاد نمودن سپرده هاي شركت درمناقصه  مناقصه گران  و نيزتضمين انجام تعهدات طبق موازين قانوني در مناقصات و مزايده ها
   24- معرفي شركتهاي طرف قراردادجهت اخذ ضمانت نامه معتبر بانكي انجام تعهدات  ، اخذ و نگهداري  ضمانت هاي معتبر بانكي مربوطه
   25-آزادنمودن  تضمين انجام تعهدات و حسن انجام كار مربوط به طرح ها ، پروژه ها و قراردادها مطابق ضوابط
   26- بررسي و كنترل مستمر ضمانت نامه هاي بانكي و پيگيري تمديد آنها در صورت لزوم
   27-تهيه مغايرتهاي بانكي جهت كليه حسابهاي دانشگاه به تعداد 13حساب و برطرف نمودن مغايرتهاي مربوطه.
   28-ثبت دفاتر قانوني روزنامه و كل طبق آيين نامه مالي معاملاتي
    


   *اداره حسابداري پرسنلي :
   1- پرداخت حقوق ماهانه به تعداد 2836 نفر از بازنشستگان و موظفين دانشگاه
   2- پرداخت معوقه هاي حقوق به تعداد 2689 نفر از بازنشستگان در تير ماه 91
   3- ارسال ماهانه دريافت ها وپرداخت ها در قالب ليست مغايرت به سازمان بازنشستگي
   4- پرداخت كليه كسورات و تسويه حساب با سازمان بازنشستگي استان
   5- تهيه ليست  ماهانه بيمه به همراه اظهار نامه بيمه خدمات درماني و تحويل هر ماهه آن به سازمان خدمات درماني
   6 - همكاري در پرداخت وامهاي 20،40 و 70 ميليون ريالي به بازنشستگان و موظفين دانشگاه
   7- همكاري در پرداخت وامهاي قرض الحسنه 15  ميليون ريالي از پس انداز كانون به بازنشستگان
   8- پرداخت تفاوت پاداش پايان خدمت بازنشستگان قبل از مهر ماه 87  در دو مرحله مهر و اسفند 91
   9-پرداخت  پاداش پايان  خدمت كليه  بازنشستگان( 89 نفر ) سال 1391 در طي 4 مرحله
   10- انجام امور مربوط به  بيمه عمر بازنشستگان  و شاغلين
   11-  تهيه ليست اينترنتي بيمه خدمات درماني بازنشستگان و موظفين
   12- تكميل بانك اطلاعاتي پاداش و اطلاعات بازنشستگان جهت واحد بودجه
   13- پيگيري سوابق بيمه اي بازنشستگان و شاغلين و تهيه سياهه ريز حقوقي
   14- ابطال و صدور دفترچه هاي بيمه خدمات درماني بر حسب مورد طبق ضوابط و درخواستها
   15- پرداخت  كمك هاي ازدواج و  كفن و دفن ( ستاد : كمك هزينه كفن و دفن در قالب 10 فقره سند به تعداد 58 مورد و كمك هزينه ازدواج در قالب 19 فقره سند به تعداد 234 مورد )
   16- پرداخت هزينه بازخريد مرخصي پايان خدمت كاركنان بازنشسته
   17- پرداخت هزينه بازخريد مرخصي نگهبانان و پرسنل فوريت هاي پزشكي ( در قالب 6 فقره سند شامل 69 نفر)
   18-  پرداخت كمك هزينه مهد كودك ( ستاد : به تعداد 41 نفر)
   19- پرداخت  اضافه كار و ماموريت كاركنان 12 ماهه ( در قالب 11 فقره سند اضافه كاري و 7 فقره سند ماموريت )
   20- پرداخت حق محروميت از مطب پزشكان 12 ماهه در قالب 6 فقره سند
   21- پرداخت حق مديريت  مديران 12 ماهه در قالب 7 فقره سند
   22-پرداخت حق فني 12 ماهه كاركنان مربوطه در قالب 6 فقره سند
   23- پرداخت هديه روز زن و مرد در قالب 2 پرداخت
   24- پرداخت عيدي عيد فطر در قالب يك پرداخت و هديه دهه فجر نيز در قالب يك فقره سند
   25- پرداخت كمك هزينه مسكن 6 ماهه اول سال 91 به كاركنان در قالب 1 فقره سند
   26- پرداخت كارانه كاركنان در قالب 12 فقره سند
   27-پرداخت حق التدريس طي 6 فقره سند شامل 122 نفر
   28- پرداخت اسناد معوقه هاي  پرسنلي و... در قالب 26 سند
   29- پرداخت  حقوق كاركنان به صورت ماهانه و نيز تفاوت ناشي از افزايش سالانه حقوق در قالب 12 فقره سند
   30- انجام امور مربوط به بيمه عمر كاركنان ، بيمه تكميلي درمان كاركنان ، حساب  پس انداز كاركنان
   31- تنظيم و ارسال   اظهارنامه هاي  بيمه خدمات درماني به اداره كل خدمات درماني استان به صورت ماهانه و پيگيري جهت رفع مغايرت ها و تسويه حساب
   32- تنظيم و ارسال   اظهارنامه هاي  بيمه تامين اجتماعي  به سازمان تامين اجتماعي  و پيگيري جهت اخذ تسويه حساب

   *   عملكرد كارشناسان واحد تعهدي:
    1-جمع آوري مشكلات كاربران حسابداري تعهدي در سطح استان ، پيگيري رفع ايرادات سيستم با ارسال ايميل و هماهنگي با شركت مربوطه
   2-ايجاد دسترسي و گرفتن  دسترسي از كاربران سيستم حسب نياز
   3-ثبت  اطلاعات پرسنلي كاركنان جديد دانشگاه اعم از رسمي،پيماني،قراردادي ،طرحي ،شركتي.... در نرم افزار نظام نوين مالي دانشگاه
   4-انجام  بروزرسان  برنامه نظام نوين مالي  و اصلاحيه هاي آن با نصب نسخه هاي جديد كه از طرف وزارت متبوع و شركت مربوطه ارسال مي گردد و هماهنگي با واحدهاي مربوطه جهت نصب اين نسخه ها روي سرور آنها           
   توضيح : بطور معمول هر ماه ،  يك بروز رساني انجام ميگيرد
   5-بررسي سرور و سيستم هاي نرم افزارهاي نظام نوين مالي واحدهاي تابعه
   6--كنترل روزانه سايت شركت روزآمد ونظام نوين مالي جهت كسب اخبار جديد
   7-جمع آوري اطلاعات مورد نياز وزارت متبوع و پيگيري و تكميل  چك ليست هاي  و نامه هاي ارسالي از سوي وزارت
   8- پيگيري جدا نمودن سرور اطلاعات مالي سال 1391 از سرور اطلاعات سالهاي قبل از 91 با هماهنگي شركت روزآمد
    9-تهيه گزارش و پس خوراندهاي لازم از عملكرد واحدها در زمينه تعهدي و پيگيري جهت رفع مشكلات
   10-هماهنگي جهت اعزام كارشناسان مالي واحدهاي تابعه دانشگاه جهت آموزش در كارگاههاي كشوري نظام نوين مالي در تهران
   11- برگزاري جلسات آموزشي حسابداري تعهدي براي كارشناسان و كاركنان مالي
    
    
    
    

       * عملكرد اداره درآمد:
   1-نگهداشتن كسورات بيمه اي دانشگاه  زير 3%
   2- افزايش بالغ بر 22 درصدي درآمدهاي اختصاصي دانشگاه (نقدي ) از مبلغ حدود 710 ميليارد ريال در سال 1390 به حدود 870 ميليارد ريال در سال 1391
   توضيح : اعتبار مصوب اوليه درآمدهاي اختصاصي دانشگاه در سال 91 ، مبلغ  850 ميليارد ريال بود كه دانشگاه ضمن وصول آن  با اخذ مجوز افزايش آن ، مبلغ 876 ميليارد ريال وصول نمود

   3- افزايش درآمدهاي تعهدي  دانشگاه از  مبلغ حدود  780  ميلياردريال در سال 1390 به مبلغ  حدود 1000  ميليارد  ريال درسال 1391
   4-پايش و نظارت بر صندوق ها و پذيرش ها واحدها و پيگيري رفع مشكلات
   5-بررسي مستندات  و محاسبه درآمدهاي اختصاصي به تفكيك واحدهاي تابعه و تنظيم طرح توزيع درآمدها به تفكيك واحدها به صورت ماهيانه  وتهيه ليست ريز واريزي سازمانهاي بيمه گر ، درآمد نقدي وساير درآمدها و ارسال به واحدهاي تابعه ودفتر بودجه دانشگاه
   6- كنترل و ثبت درآمدهاي واقعي واحدها بر اساس رسيدهاي سازمانهاي بيمه گر و به روز رساني اين اطلاعات در سيستم  نرم افزاري جامع درآمد و سيستم نرم افزاري فرابر و سيستم نرم افزاري نظام نوين مالي
   7- برگزاري جلسات هماهنگي با سازمانهاي بيمه گر
   8-پيگيري و كنترل محاسبات تفاوت افزايش  نرخ تعرفه هاي جديد در چهارماهه اول سال 91
   9-پيگيري دريافت سرانه ،  علي الحساب ماهانه  اعتبارات طرح پزشك خانواده و بيمه روستايي از اداره كل خدمات درماني
   10- برگزاري جلسه هماهنگي با روساي مالي واحدها ي تابعه دانشگاه
   11-پيگيري  خريد و توزيع  كتابچه نرخ تعرفه هاي خدمات درماني تشخيصي جديد به صورت سالانه
   12-  پايش هاي مستمر و ارائه گزارشات مربوط به پايش هاي انجام شده توسط كارشناسان اداره درآمد ستاد
   13-جمع آوري گزارشات  پايش صندوق هاي پذيرش  واحدها توسط اداره درآمد خود واحد بصورت ماهيانه
   14-جمع آوري ، كنترل و ثبت فيش هاي واريزي درآمدي واحد ها در تخصيص ماهيانه
   15-جمع آوري ، كنترل و ثبت مبالغ واريزي توسط سازمانهاي بيمه گر طرف قرارداد در تخصيص ماهيانه

   بيمه گر

   مطالبات

   خسارت تاخير

   جمع مطالبات

   آخرين صورتحساب هاي پرداختي

   خدمات درماني

   191654772353

   6086328252

   197741100605

   *سرپايي دارو و درمان و مراكز تا آبان 91

   *بستري درمان و دارو تا مهر 91

   تامين اجتماعي

   101972954008

   3958791869

   105931745877

   *سرپايي تا دي ماه  91

   * بستري درمان ، دارو ومراكز تا شهريور 91

    

   16-ارائه گزارش تخصيص ماهيانه به مديريت مالي -اداره بودجه دانشگاه و واحدهاي تابعه( جهت بررسي وضعيت وصول درآمدها از سازمانهاي بيمه گر )
   17-تحويل تعرفه ها حسب درخواست به واحدهاي مختلف دانشگاه وثبت آنها در دفاتر مربوطه
   18- بررسي و محاسبه و مقايسه
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان

لرستان

تعداد بازدید: 26676219 آخرین به روزرسانی: 10 تير 1401

 مقالات articles  2018  2017  2016  2015  2014 

سئوالات متداول
بيانيه حريم خصوصي
 بيانيه توافق سطح خدمات
راهبرد مشاركت دستگاه
IT
eprints

.

Page created in 0.50760197639465 seconds.
memoryUsage : 6141Kb